Leveringsvoorwaarden


Algemene Leveringsvoorwaarden Het Pakjeshuis

Laatst gewijzigd 1 november 2015


Artikel 1 - Gegevens van Het Pakjeshuis
Het Pakjeshuis
Fitterstraat 30
2321 PK Leiden
Telefoonnummer: +31-(0)6-42445965
E-mailadres: klantenservice@hetpakjeshuis.nl
BTW-nummer: NL183911313B01
KvK-nummer: 27370252

Artikel 2 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Het Pakjeshuis: aanbieder van producten op afstand aan consumenten;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Het Pakjeshuis;
3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Het Pakjeshuis fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet;
4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener (Het Pakjeshuis) georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
7. Dag: kalenderdag;
8. Werkdag: Een dag, niet zijnde een zaterdag of een zondag en niet zijnde een algemeen erkende feestdag; 
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Het Pakjeshuis in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Het Pakjeshuis en consument en op elk aanbod van Het Pakjeshuis.
2. Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt Het Pakjeshuis de tekst van deze algemene leveringsvoorwaarden aan de consument beschikbaar. 

Artikel 4 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel.
2. Het Pakjeshuis bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door Het Pakjeshuis niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Het Pakjeshuis treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Het Pakjeshuis zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen indien de consument elektronisch kan betalen. In dat kader zal Het Pakjeshuis zorgen voor een veilige webomgeving.
4. Aan de consument zal Het Pakjeshuis bij het product meezenden de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
a. het bezoekadres van de vestiging van Het Pakjeshuis waar de consument met klachten terecht kan;
b. de in artikel 5 opgenomen gegevens, tenzij Het Pakjeshuis deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
c. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken of een duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
5. Het Pakjeshuis kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Het Pakjeshuis op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 - Het aanbod
1. Het Pakjeshuis zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten, zodat de consument het product goed kan beoordelen. Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt moeten deze waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden Het Pakjeshuis niet.
3. Bij een aanbod zal Het Pakjeshuis eveneens de volgende gegevens aan de consument verstrekken:
a. prijs inclusief belastingen;
b. kosten van aflevering indien van toepassing;
c. kosten van betaalwijze indien van toepassing;
d. wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst;
e. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
f. de identiteit en het adres van Het Pakjeshuis

Artikel 6 - De prijs
1. Alle prijzen van aangeboden producten zijn prijzen inclusief BTW. Er kan in het aanbod geen sprake zijn van verborgen extra kosten zoals belastingen (BTW), verpakkings- of verzendkosten. Indien deze kosten van toepassing zijn dienen deze duidelijk bij het aanbod te worden vermeld.
2. De prijzen van de aangeboden producten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Artikel 7 - Betaling
1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan binnen 14 dagen na bezorging van het goed.
2. Indien sprake is van non- of wanbetaling door de consument kan Het Pakjeshuis, tenzij dat wettelijk beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij de consument in rekening brengen mits zulks vooraf aan de consument is medegedeeld.
3. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de consument aan Het Pakjeshuis te worden medegedeeld.
4. In algemene voorwaarden mag bij de verkoop van producten aan consumenten nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Vooruitbetaling van meer dan 50% mag wel overeengekomen worden. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling voordat de afgesproken vooruitbetaling is verricht.

Artikel 8 - Herroepingsrecht
1. De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende 30 dagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
2. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Het Pakjeshuis retourneren, volgens de door Het Pakjeshuis aangegeven redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping
1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor diens rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Het Pakjeshuis dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
3. Indien de consument een korting heeft ontvangen in de vorm van een prijskorting danwel in de vorm van een service, zoals maar niet beperkt tot gereduceerde verzendkosten, en deze korting is verkregen bij een bepaald orderbedrag dan zal deze korting vervallen wanneer de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht en hierdoor het orderbedrag van de aangekochte producten onder het bepaalde orderbedrag voor de korting is gekomen. 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Het herroepingsrecht kan alleen door Het Pakjeshuis worden uitgesloten indien Het Pakjeshuis dit duidelijk in het aanbod en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Het uitsluiten van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die snel kunnen bederven of verouderen;
b. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
c. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
d. voor losse kranten en tijdschriften;
e. die door Het Pakjeshuis tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
f. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Het Pakjeshuis geen invloed heeft;
g. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten zal Het Pakjeshuis de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
2. Het Pakjeshuis erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
3. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal Het Pakjeshuis zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten en is de consument vrij de overeenkomst te ontbinden, waarbij de kosten van een eventuele retourzending voor rekening van Het Pakjeshuis komen.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de consument bij Het Pakjeshuis.
5. Het adres dat de consument aan Het Pakjeshuis heeft medegedeeld geldt als plaats van levering.
6. Het Pakjeshuis zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken, met inachtneming van het gestelde in artikel 5. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
7. In geval van ontbinding op grond van het vorige lid zal Het Pakjeshuis het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 12 - Garantie
Een door Het Pakjeshuis, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Het Pakjeshuis ten opzichte van de consument heeft op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.

Artikel 13 - Conformiteit
Het Pakjeshuis staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 14 - Klachtenregeling
1. Het Pakjeshuis beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Het Pakjeshuis.
3. Het Pakjeshuis zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Het Pakjeshuis binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene leveringsvoorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 - Toepasselijk Recht
Op overeenkomsten tussen Het Pakjeshuis en de consument waarop deze algemene leveringsvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.